Reklamation värmepump

Är du Panasonic ProPartner hanteras din garanti av Panasonic och du ska inte registrera här. Toshiba, Innova och LG hanteras ska inte heller registreras här utan på varje producents egen sida för garantikrav. Ring oss om du har frågor.

YSTAD 2019

Är du Panasonic ProPartner skall du reklamera till Panasonic .
Toshiba, Innova och LG hanteras ska inte heller registreras här utan på varje producents egen sida för garantikrav. Ring oss om du har frågor.

LMG´s 5-års full garanti för luft-luft värmepumpar till svenska ÅF.
LMGs 5års full garanti är en total garanti och inte en ”försäkringsgaranti” som endast täcker självrisk eliminering.

Garantin omfattar produkt fel och ersätter arbets- och resekostnader enligt prislista nedan under 5 år från installations datum, För att garanti ska gälla skall installationsprokoll mailas till support@lmg.nu inom 3 månader från produktinköp.

Denna garanti gäller endast under förutsättning att ÅF kan visa att installationen av Produkten har skett på ett fackmannamässigt sätt och av en för uppgiften ackrediterad installatör. Alla garantiarbeten skall ovillkorligen beställas av LMG. Åtgärder där ÅF på eget beslut utfört åtgärd ersättes ej.

LMG ger garanti till sin kund (ÅF) Vilken garanti ÅF ger till sin kund är ÅF:s eget beslut. Om ÅF önskar att sälja serviceavtal till slutkunden är detta hans affärsmodell och LMG invänder inte mot detta.

Garantien gäller för Panasonic luft/luftvärmepumpar som marknadsföres och försäljes av LMG och som har ett försäljningsdatum senare än 2018-01-01.

Instruktion för ÅF

 1. ÅF kontaktar kund för att fastställa vad felet är. Felkoder symtom etc.
 2. ÅF gör reklamation och erhåller ett reklamations nummer.
 3. LMG återkommer till ÅF och bekräftar eller avslår garantianspråk, vid godkänt garantiärende bokas beställning av arbete samt eventuella garantidelar.
 4. LMG skickar reservdel. Märker upp följesedel med ärendenummer.
 5. ÅF utför garantåtgärd inom 10 arbetsdagar efter erhållandet av reservdel.

Faktura för utförd garantiåtgärd skall vara LMG tillhanda senast 1 månad efter utförd garantireparation. Delfakturering av ärende godkännes ej. Samtliga fakturor skall hänvisa till ordernummer. Fakturor utan giltiga referenser och/eller beställningsnummer reklameras obetalda till ÅF. I förekommande fall är Ärendenummer att likställas med Beställningsnummer.

Särskilda undantag, LMGs 5 års full garanti gäller INTE i följande fall.

 1. Installationsrelaterade fel, ex felaktig elanslutning, avsaknad av jordfelsbrytare, bristfällig inkoppling av köldmedia kretsen etc.
 2. Fel som uppstår av yttre påverkan, felaktigt handhavande eller om produkten är installerad av ej certifierad kyltekniker.
 3. Service – garantiuppdrag som saknar beställning från LMG.
 4. Filtebyten, batteribyten i fjärrkontroll, filterrengöring.
 5. Skador som uppstått till följd av brand, vattenskada, åsknedslag eller dylikt
 6. Skador genom stöld, bedrägeri, förskingring eller andra förmögenhetsbrott.
 7. Köldmedium om läckage i själva värmepumpen ej kan påvisas och ingen mekanisk åverkan.